Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad en schoolraad

De Medezeggenschapsraad is een officieel overlegorgaan. Iedere basisschool in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Enkele onderwerpen die in de MR aan de orde komen:
• De doelstelling van de school en de onderwijskundige richting van de school (schoolplan, ouderparticipatie, e.d.).
• De financiële middelen van de school
• Het schoolgebouw
• De vakantieplanning
• De organisatie van de school
• Beleid en maatregelen met betrekking tot het personeel

De rechten waarop de MR zich bij de diverse onderwerpen kan beroepen, zijn wettelijk vastgelegd en staan in het reglement van de MR vermeld. De MR is ook het inspraak¬orgaan in relatie tot het bestuur.

Contact MR
De MR behartigt ook uw belangen en de leden zijn voor u aanspreekbaar.
Heeft u een goed idee? Via ons emailadres mrdegiraf@gmail.com kunt u het ons direct laten weten.

Samenstelling MR
Namens het team zitten in de MR: Sylvia van der Wijden, Jany van de Nes, Anneliese van der Klaauw en Sandra Romijn (secretaris).
Namens de ouders zitten in de MR: Dimitry Gilissen (voorzitter), Lotty Klassen, Dave Lippens en Isabelle van de Pas