Stel cookie voorkeur in

Afwezigheid / verlof leerling

Afwezigheid zonder verlof of bericht

Indien een kind zonder bericht niet op school is, zal de school contact opnemen met de ouders/verzorgers om te informeren wat er aan de hand is. Als dit geen duidelijkheid geeft, of als het kind vaker verzuimt zonder geldige reden, dan schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Deze nodigt de ouders / verzorgers uit voor een gesprek. Afhankelijk van de oorzaak van het verzuim wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Verlof voor bezoek aan huisarts, logopedie, ziekenhuis, therapie of tandarts

Zon bezoek s.v.p. mededelen aan de betrokken leerkracht.

We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. We begrijpen dat dit niet altijd kan.

Indien afspraken onder schooltijd vallen, dan verzoeken wij u om uw kind zelf op school te komen ophalen. De school is dan niet meer aansprakelijk.

In ieder geval sturen we géén kinderen naar huis; ook niet met een oudere broer of zus.

Leerplicht wet

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden.

De Leerplichtwet omschrijft enkele gevallen waarin extra vakantieverlof of verlof in geval van gewichtige omstandigheden buiten de schoolvakanties om mogelijk is.

Ouders die verlof aanvragen, dienen hun verlofaanvraag dus nadrukkelijk te voorzien van een uitgebreide motivatie en / of werkgeversverklaring. De directeur heeft de bevoegdheid om tot en met tien dagen verlof te verlenen. De leerplichtambtenaar van de gemeente Hillegom beslist in overleg met de schoolleiding over verlof van meer dan 10 dagen. De aanvraag kan worden toegewezen maar ook worden afgewezen. Afwijken van deze beslissing is strafbaar volgens de Leerplichtwet.

Bezwaar

Als uw verlofverzoek wordt afgewezen en u bent het niet eens met deze beslissing van de schooldirectie, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. In dit bezwaarschrift moet worden opgen omen:

- uw naam en adres

- beschrijving van de beschikking

- gronden van bezwaar

De leerplichtambtenaar van onze gemeente valt onder het Regionaal Bureau Leerplicht Zuid-Holland Noord en is te bereiken op telefoonnummer 071 5239000.

Informatie kunt u vinden op website http://www.rbl-hollandrijnland.nl

Vakantieverlof

Artikel 11 onder f LPW 1969 geeft de mogelijkheid om vrijstelling te vragen wegens de aard van het beroep van één van de ouders. Hierbij moet gedacht worden aan sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven. Ook sommige agrariërs kunnen hiervoor in aanmerking komen. Uit jurisprudentie is gebleken dat ervan uitgegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomen slechts in deze periode (de zomervakantie) kan verdienen en er op die grond toestemming moet worden verleend.

In artikel 13a lid 2 LPW 1969 is vastgesteld dat de directeur per schooljaar slechts éénmaal voor maximaal tien schooldagen vrijstelling wegens vakantie kan verlenen. Dit mag in geen geval in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Ook is het niet toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van tien.

Als er dus een tweede verzoek in hetzelfde schooljaar wordt gedaan door de ouders, dan mag de directeur daarover niet beslissen. Dit verzoek dient te worden afgewezen.

 Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen?

- Familiebezoek in het buitenland.

- Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.

- Vakantie in verband met een gewonnen prijs.

- Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.

- Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.

- Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte.

- Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. - Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

Hier vindt u het Formulier verlofaanvraag wegens vakantie

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden

Artikel 11 onder g LPW 1969 kent nog een mogelijkheid om extra verlof te verlenen wegens andere gewichtige omstandigheden (zie ook artikel 14 LPW 1969).

Uitgangspunt bij andere gewichtige omstandigheden is, dat externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden. Hierbij valt de beslissingsbevoegdheid uiteen in twee delen.

- Tot en met tien schooldagen per jaar beslist de directeur van de school over het al dan niet toekennen van het verlof.

- Bij meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar, nadat hij het hoofd heeft gehoord.

Tien schooldagen of minder

Hieronder wordt aangegeven welke omstandigheden in aanmerking komen voor het verlof:

- Verhuizing: maximaal één dag.

-  Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal één dag.

-  Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen.

-  Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad buiten Nederland. Binnen Europa vijf dagen. Buiten Europa tien dagen.

-  12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-, jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag.

-  12,5-, 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag.

-  Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur.

-  Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen. Buiten

Nederland maar binnen Europa maximaal vijf dagen. Buiten Europa maximaal 10 dagen.

- Overlijden van bloed en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal één dag.

- Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van

vakantieverlof. De directeur neemt hierover een beslissing en laat dit de ouders

schriftelijk weten. Tegen de beslissing kan de belanghebbende een bezwaarschrift

indienen bij het bevoegd gezag.

Hier vindt u het Formulier verlofaanvraag wegens gewichtige omstandigheden

Meer dan tien schooldagen

Het gaat hierbij om omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie. In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste 8 weken van tevoren bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland worden ingediend.

Verlof vanwege plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging

Artikel 13 kent een mogelijkheid om extra verlof te verlenen wegens plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging.

De volgende beleidsregels regels worden door het Regionaal Bureau Holland Rijnland gehanteerd. Wij adviseren schooldirecteuren dit beleid te volgen bij het toekennen of afwijzen van verlof voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging.

-  Alleen voor religieuze feestdagen verlof verlenen.

-  Bij verzoeken voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek in verband met religieuze

feestdagen, maximaal één dag per feest toestaan, ongeacht de duur van het feest.

-  Onderstaande data kunnen worden gehanteerd als officiële religieuze (niet-christelijke)

feestdagen.

Islamitische feestdagen:

·   Offerfeestdagen (het Offerfeest duurt 4 dagen)

·    Suikerfeest (het Suikerfeest bestaat uit 3 dagen)

Hindoe-feestdagen:

·    Holifeest

·    Diwalifeest

Joodse feestdagen:

·    Paasfeest (het Joodse Paasfeest bestaat uit tweemaal 2 dagen)

·    Wekenfeest

·    Joods Nieuwjaar

·    Grote verzoendag

·    Loofhuttenfeest (het Loofhuttenfeest bestaat uit eenmaal 2 dagen + eenmaal 3 dagen)

·    Slotfeest

·    Vreugd der Wet

NB: de exacte data van de islamitische feestdagen zijn pas kort voor de viering bekend en verschillen per land, dit in verband met de stand van de maan in de diverse thuislanden.

Hier vindt u het Formulier verlofaanvraag wegens plichten voortvloeiend uit godsdienst of geloofsovertuiging