Veilige school

Op basisschool De Giraf vinden we het belangrijk dat we een veilige omgeving hebben voor leerlingen, ouders/verzorgers en schoolprofessionals. Daarom heeft Sophia Scholen een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF. Klik hieronder op de afbeelding om dit interactieve PDF te openen. 

 
Doel van het beleid

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, schoolprofessionals en ouders/verzorgers. Wij streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is. Het beleidsstuk is geldig voor alle Sophia Scholen. 

Relevante contactpersonen omtrent Sociale Veiligheid binnen onze school

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Nathalie Nooij
Vertrouwenspersoon: Bianca Beerendonk
Interim-Directeur: Anne van der Zaag
Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel

Als er sprake is van een sociaal-onveilige situatie op school kunt u terecht bij ons aanspreekpunt, Anne van der Zaag.

Gedragsregels

Naast de vier omgangsnormen uit het Veiligheidsplan besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren.

Lesprogramma

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, waaronder:

  • Kleur op school: om op een open wijze samen betekenissen te ontdekken en praten over hoe kinderen in het leven staan.
  • Kanjertraining: lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8.
  • Het signaleringsinstrument ‘Kanvas’,: dat de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt.
Extra ondersteuning van leerlingen

Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kunnen bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt. Neemt u contact op met Nathalie Nooij.

Klankbord / leerlingenraad

Elke 8 weken betrekken wij leerlingen bij welbevinden en maatschappelijke ontwikkelingen en sociale veiligheid door een leerlingenraad te houden. Leerlingen vanaf groep 5 nemen hierin plaats. In de groepen bespreken zij de punten die in de raad besproken worden. Ook ouders en teamleden nemen deel aan de medezeggenschapsraad en eens in de 5 jaar neemt de MR een schoolenquete af of zet Sophia Scholen een tevredenheidsonderzoek uit. Groepsleerkrachten voeren, naast de gewone groepsgesprekken, ook kindgesprekken. Tweemaal per jaar heeft een leerling met de leerkracht een individueel gesprek waarbij het welbevinden van de leerling centraal staat.