Tijdelijke huisvesting


De Giraf krijgt nieuwbouw. Het nieuwe schoolgebouw komt op de huidige plek van de school, aan de Guido Gezellelaan in Hillegom. Tijdens de bouwwerkzaamheden krijgen de leerlingen daarom tijdelijk les op een andere locatie. Over deze tijdelijke huisvesting is met direct omwonenden gesproken tijdens verschillende participatieavonden. Ook is er een briefwisseling geweest tussen een aantal bewoners aan de Van de Woestijneheem en het college van B&W van de gemeente Hillegom. Om ervoor te zorgen dat iedereen over dezelfde informatie beschikt, hebben we de uitkomsten hieronder voor u samengevat.

Locatie en duur tijdelijke huisvesting
De tijdelijke huisvesting van De Giraf wordt voor een periode van ongeveer 2 jaar (volgens de planning) geplaatst op het
hondenuitlaatveldje aan de Jacques Perklaan.

Er is niet gekozen voor het trapveldje aan de Guido Gazellelaan omdat deze locatie onveiliger is ten aanzien van verkeer en parkeren en dichter op de bouw ligt.

Door omwonenden is ‘Park Elsbroek’ genoemd als alternatieve locatie voor de tijdelijke huisvesting. Maar Park Elsbroek is door het college niet benoemd als een nader te onderzoeken plek voor de tijdelijke huisvesting, omdat het park behouden en beschermd moet blijven. Dit heeft te maken met de ontmoetingsfunctie van het park en de bijdrage van het park aan de klimaatadaptatie, oftewel het inspelen op het veranderende klimaat.

Verkeersveiligheid en extra verkeersdruk
Veiligheid staat voorop. Daarom is Verkeersadviesbureau Roelofs ingeschakeld om de verkeersveiligheid te onderzoeken voor de periode dat de tijdelijke huisvesting op het hondenuitlaatveldje komt. Uit hun advies blijkt dat deze plek niet leidt tot een toename van de verkeersonveiligheid. Er is rondom de locatie van de tijdelijke school voldoende gelegenheid voor ouders om de auto te parkeren en de kinderen te brengen en te halen.

Aanvullend heeft de beleidsmedewerker Verkeer van de gemeente tijdens de beide participatieavonden het belang van een verkeersreglement toegelicht dat school, ouders en omwonenden met elkaar moeten afspreken en waar men elkaar op kan aanspreken. Dit vergroot de verkeersveiligheid in het gebied. Daarnaast worden aan de aannemer van de tijdelijke huisvesting voorwaarden gesteld over het bouwverkeer en parkeren.

Mogelijke voorwaarden in het contract met de aannemer:

  • Gedurende de haal- en brengtijden van de kinderen geen bouwverkeer rondom de bouwplaats.
  • Het bouwverkeer moet de route volgen die de gemeente hiervoor heeft aangewezen.
  • Vrachtwagens moeten buiten de bebouwde kom wachten totdat zij een voor een worden afgeroepen.
  • Het bouwterrein krijgt een verplichte ingang en uitgang voor bouwverkeer. Laden en lossen uitsluitend binnen de hekken van het bouwterrein.
  • Parkeren van auto’s van bouwbedrijven mag uitsluitend binnen de hekken van het bouwterrein.
  • Achteruitrijden van vrachtwagens op de openbare weg is verboden, tenzij onder begeleiding van een  medewerker die aangeeft wanneer de weg achter de wagen vrij en veilig is.

Woon- en leefomstandigheden
De gemeente doet er alles aan om hinder en overlast door bouwactiviteiten tot een minimum te beperken. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met privacy van omwonenden, de inval van licht en geluidsoverlast.

Privacy
We willen graag rekening houden met de privacy van direct omwonenden. Mogelijke maatregelen om de privacy zoveel als mogelijk te waarborgen zijn:

  • het versterken van de beplanting tussen stoep en speelplein
  • het plaatsen van (planten)schermen
  • het aanbrengen van lamellen voor de ramen van de tijdelijke huisvesting op de verdieping.

Hierdoor hebben de lokalen wel uitzicht en daglicht, maar direct zicht op de tegenovergelegen woningen wordt hiermee deels voorkomen.

Licht
Door de tijdelijke huisvesting zo ver mogelijk van de woningen te plaatsen, is er nauwelijks minder daglicht in de woonkamer.

Geluid
Hoewel het geluid van spelende kinderen op het speelterrein hoorbaar zal zijn in de nabije omgeving, gelden voor het geluid van de technische installaties wettelijke eisen. Dit geldt ook voor laagfrequent geluid zoals van een airconditioning.

Waarde omliggende objecten
Over een mogelijke waardevermindering van de woningen (opgemerkt door een aantal omwonenden) is contact opgenomen met een beëdigd taxateur van Wilbrink & Van der Vlugt makelaars uit Lisse. Zij hebben niet eerder ervaren dat een tijdelijke huisvesting de waarde van een object negatief beïnvloedt.

Ecologische gevolgen
Er is een kort onderzoek uitgevoerd naar de flora en fauna (planten en dieren) op het hondenuitlaatveldje. Het is namelijk verplicht om te laten onderzoeken welke beschermde planten- en diersoorten op het terrein aanwezig zijn. Hieruit blijkt dat er door het nemen van een aantal maatregelen geen groot effect ontstaat op de aanwezige flora en fauna.

Ook is gekeken naar de aanwezige bomen op het hondenuitlaatveldje. Een adviesbureau heeft een bomeninventarisatie en een bomen-effectanalyse gemaakt. De bomen die aangemerkt zijn als waardevol, worden beschermd. De gemeente heeft sowieso het streven om zoveel mogelijk groen te behouden. Daarom wordt de tijdelijke huisvesting zo goed mogelijk ingepast binnen de huidige situatie. In beperkte mate moet er groen verwijderd worden, en alleen als dit past binnen de Wet Natuurbescherming. Zodra de tijdelijke huisvesting is verwijderd, wordt waar nodig nieuw groen aangeplant.

Losloopgebieden Hillegom
Door de tijdelijke huisvesting van De Giraf komt het hondenuitlaatveldje te vervallen. Er wordt geen andere tijdelijke voorziening aangelegd. Wel wordt bij de herinrichting van het Beltpark een hondenuitlaatveldje gemaakt. Verder zijn er al enkele andere losloopgebieden in Hillegom.

Informatie
De meest actuele informatie over de tijdelijke huisvesting van basisschool De Giraf lees je hier. Zodra er een participatie- of informatieavond wordt georganiseerd krijgen omwonenden persoonlijk een uitnodiging. Zijn er vragen over de tijdelijke huisvesting van De Giraf, stuur dan een e-mail naar: nieuwbouw.giraf@sophiascholen.nl met als onderwerp THV (tijdelijke huisvesting).