Vraag & Antwoord

Op deze pagina zijn de meest gestelde vragen en antwoorden  terug te vinden. Heeft u zelf een vraag die er nog niet tussen staat? Laat het ons gerust weten via nieuwbouw.giraf@sophiascholen.nl.

Communicatie
 • Hoe blijven ouders, omwonenden en geïnteresseerden geïnformeerd?
  Via nieuwsbrieven en deze pagina met 'Veel gestelde vragen'.
  Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via nieuwbouw.giraf@sophiascholen.nl.

Betrokkenheid
 • Op welke manier worden team, leerlingen, ouders en omwonenden betrokken in het ontwerp- en bouwproces van het Kindcentrum?
  Ongeveer 2 maal per ontwerpfase overleggen de architecten met een vaste gebruikersgroep. Deze groep bestaat uit teamleden van Basisschool De Giraf en van Kinderopvang De Theepot. Naast deze overleggen met de vaste gebruikersgroep organiseren de architecten een aantal participatiebijeenkomsten en inloopavonden waarin met een bredere groep gebruikers gebrainstormd wordt. Hiervoor worden leerlingen, ouders en omwonenden ook uitgenodigd. 
Planning
 • Waar staan we nu en hoe ziet de planning eruit?
  Een IKC staat er natuurlijk niet zomaar. Daar gaat heel wat werk aan vooraf. Het ontwerpen van een IKC is in vier fasen op te splitsen: het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp, het definitieve ontwerp en tot slot het technische ontwerp. Momenteel wordt de eerste fase (het schetsontwerp) afgerond. Dit ontwerp vormt de basis van het gehele ontwerpproces. 
Bouwheerschap
 • Wie is verantwoordelijk voor de bouw van het IKC?
  Sophia Scholen is bouwheer. Dit betekent dat het onderwijsbestuur de verantwoording heeft voor het bouwproces. De planning, organisatie en controle van het project heeft Sophia Scholen met vertrouwen uitbesteed aan het bouwmanagementbureau ZRi (Home - ZRi) die hierin is gespecialiseerd.
 • Wie bekostigt de bouw? 
  Dit is de gemeente Hillegom.
 • Wie is verantwoordelijk voor de bouw van de sportzaal?
  De gemeente Hillegom is verantwoordelijk voor de realisatie van de sportzaal. Zij heeft de totstandkoming het ontwerp en de bouw uitbesteed aan Sophia Scholen. 
Architect
 • Wie ontwerpt het IKC?
  Paul de Ruiter Architects is ontzettend blij met de opdracht om een mooi en duurzaam IKC voor ons te realiseren. We vinden het heel fijn dat zij ons als team, maar ook omwonenden, ouders en leerlingen betrekken bij het ontwerp van het gebouw. We vertrouwen op een fijne en creatieve samenwerking.
Functies en grootte gebouw
 • Welke functies zijn er straks in het gebouw terug te vinden?
  In het IKC vind je onderwijs en kinderopvang onder één dak. Naast het IKC staat de sportzaal. Hier maken de kinderen van het IKC en de kinderen van De Toermalijn elke dag gebruik van. Buiten schooltijd is de sportzaal beschikbaar voor derden.
 • Wat is de capaciteit van het gebouw?
  School en Kinderopvang bieden ruimte voor 450 leerlingen en 40 kinderen in de kinderopvang. Na schooltijd is er ruimte voor 60 kinderen tijdens de buitenschoolse opvang. 
Ontwerp
 • Hoe hoog wordt het gebouw?
  Een combinatie van één- en tweelaags.
 • Waarom is er gekozen voor een school in twee lagen?
  Een compacte bouwmassa is duurzamer. Hierdoor is het dakoppervlak kleiner met lagere stookkosten als gevolg.
 • Wat is de hoogte van de school? En van de sportzaal?
  Circa 7,5 meter. De sportzaal wordt 9 meter hoog.
 • Is de school groot genoeg voor de toekomst?
  In het ontwerp van de nieuwbouw is rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding in de toekomst.
 • Welke vorm krijgt het gebouw? 
  Het gebouw heeft een zogenaamd Patiomodel. Het is een rechthoekig gebouw met in het midden een afgeschermde buitenruimte (ofwel: patio).
 • Wordt het een duurzaam gebouw?
  Ja, het wordt een zo duurzaam mogelijk gebouw. In het ontwerp zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak opgenomen. Daarnaast is de wens de daken te voorzien van een groen dak, ook om de kinderen te laten ontdekken en leren over energie.
 • Wat houdt een energieneutraal en maximaal duurzaam gebouw in?
  Bij de bouw zijn duurzaamheid en materiaalgebruik belangrijke thema’s. Het streven is om zoveel mogelijk gebruik te maken van circulaire en natuurlijke materialen en we houden rekening met de biodiversiteit. Het wordt een gezond gebouw waarbij verbinding met de natuur wordt gemaakt. Met het groene landschap rondom en in het midden van de school (de patio) en de grote ramen wordt de natuur als het ware naar binnen gehaald. Maar ook de natuurlijke materialen in het interieur en de groen begroeide gevels zorgen voor deze verbinding met de natuur, die bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van de leerlingen, medewerkers en omwonenden.
 • Kijken de bewoners aan de Guido Gezellelaan tegen een hoog blok aan?
  De architect houdt rekening met een mooi en luchtig aanzicht. Het gebouw is slechts op enkele plekken tweelaags. Lange en hoge wanden worden zoveel mogelijk voorkomen. Is er toch sprake van een grote wand, dan wordt het aanzicht verzacht door variatie in de gevel, het gebruik van materialen, groen aan en rondom het gebouw, nestkastjes etc. 
 • Waar bevinden zich de entrees?
  De entrees bevinden zich aan de verschillende zijdes van het gebouw. Hierdoor is er gedurende de dag en avond meer sociale controle. 
Totale aanpak perceel
 • Wat komt er op het resterende perceel naast de school?
  De gemeente gaat dit later onderzoeken. Het ontwerp van de school is leidend voor de rest van het perceel. Pas nadat het ontwerp definitief is, kan de gemeente plannen maken voor het resterende perceel.
 • Waarom is er niet een medewerker van de gemeente aanwezig bij de participatiebijeenkomsten die het resterende perceel naast de school in kaart brengt?Het ontwerp van de school is leidend voor de rest van het perceel. De bewoners wordt eerst gevraagd om input voordat het ontwerp wordt afgerond. Pas nadat het ontwerp definitief is, kan de gemeente plannen maken voor het resterende perceel.
Groenvoorziening
 • Worden er bomen gekapt?
  Er is een bomeninventarisatie uitgevoerd die de gezondheid van de bomen heeft beoordeeld. Niet alle bomen zijn even gezond en een aantal zal binnen afzienbare tijd gekapt moeten worden. Voor bomen die worden gekapt, geldt een herplantplicht. Kenmerkende bomen voor de omgeving die gezond zijn, worden behouden.
Schoolplein
 • Hoe ziet het schoolplein eruit?
  Van het schoolplein zal later een apart ontwerp worden gemaakt. Onze voorkeur gaat uit naar een plein met ruimte voor groen, water en ruimte om te bewegen. 
Sportzaal
 • Hoe hoog wordt de sportzaal?
  Het kindcentrum wordt circa 7,5 meter hoog , de sportzaal wordt circa 9 meter hoog. Hierbij gaat het om het tweelaagse deel van het gebouw. Dit is vergelijkbaar met de woningen in de Guido Gezellelaan met 2 verdiepingen met kap.
 • Kunnen verenigingen ook gebruikmaken van de sportzaal?
  Ja, dat kan. Er zijn wel voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de gemeente.
 • Hoe wordt de sportzaal ingericht?
  Het voornemen is om een sportzaal te realiseren bestaande uit twee beweegdelen (gymzalen). De sportzaal is hoofdzakelijk bedoeld voor het bewegingsonderwijs van de scholen De Giraf en de Toermalijn. Concreet betekent dit dat er overdag beperkte mogelijkheden zijn voor verenigingen en/of andere instanties om gebruik te maken van deze sportzaal. Met name in de avonduren en in de weekenden kunnen de verenigingen gebruikmaken van de sportzaal.Voor de leerlingen van De Giraf is er vanuit de school binnendoor een directe verbinding naar de sportzaal.
 • Waarom is er gekozen voor twee gymzalen i.p.v. één zoals in de bestaande situatie?
  De gymzaal van de Toermalijn wordt gesloopt en gevoegd bij die van De Giraf. Dit is een besluit van de gemeente Hillegom. Door beide gymzalen te koppelen is de ruimte ook geschikt voor andere sporten.
 • Kan de sportzaal niet op de huidige plek terugkomen?
  Dit wordt onderzocht. In het nieuwste ontwerp komt de dubbele sporthal wel op de huidige plek.
 • Kan de sportzaal niet worden verlaagd in de grond?
  Dit is een mogelijkheid, maar dit is een kostbare ingreep die niet past binnen het budget voor de nieuwbouw. 
Verkeerssituatie
 • Hoe ziet de verkeerssituatie er straks uit?
  Om de verkeersveiligheid te bevorderen wil de gemeente het voet- en fietsverkeer scheiden van het autoverkeer door het aanleggen van een fietspad aan de noordzijde (parkzijde) van het kavel. Het huidige voetpad en het huidige groen blijven ongewijzigd. In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan om de gevolgen inzichtelijk te maken m.b.t. verkeersbewegingen en parkeerbehoefte. Hieruit bleek dat de toename van het aantal verkeersbewegingen ten opzichte van de huidige situatie beperkt is en kan worden opgevangen door het huidige wegennet. Ook zal in de nieuwe situatie rekening worden gehouden met het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Omdat de school in de avonduren niet in gebruik is, leidt de sportzaal niet tot extra verkeer- en parkeerbelasting voor de wijk.
 • Hoe wordt het parkeren van de sportzaal opgelost?
  Er worden extra parkeerplaatsen aangelegd op het perceel van de school. De voorkeur van omwonenden gaat uit naar meer parkeerplaatsen aan de Lodewijk van Deijssellaan.
 • Kan er geen parkeergarage onder de school worden gebouwd?
  Dit is een mogelijkheid, maar dit is een kostbare ingreep die niet past binnen het budget van de nieuwbouw. 
Tijdelijke huisvesting
 • Waar komt de tijdelijke huisvesting?
  Het hondenuitlaatveldje aan de Lodewijk van Deijssellaan is voor nu de beoogde locatie. Waarom dit zo is, is toegelicht tijdens de laatste participatiebijeenkomst voor omwonenden (14 maart jl.)  Op 04 juli wordt daar, zoals het er nu naar uiztiet, een definitief besluit over genomen.
Diversen
 • Wordt de staat van de omliggende huizen – voor en na de start van de bouw – geïnventariseerd op mogelijke schade ten gevolge van heiwerkzaamheden?De manier van funderen is nog niet bepaald. Er wordt dit jaar nog een grondmechanisch onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van de ondergrond. Voor de start van de bouw wordt er bij alle omliggende huizen een opname gedaan om de staat van de huizen in kaart te brengen.
 • Kan er een bord bij de toegang tot het schoolplein worden geplaatst waarop staat dat het toegankelijk is tot 21:00 uur?
  Bij de toegang van het openbare deel van het schoolplein zal een bord worden geplaatst waarop staat dat het speelplein toegankelijk is tot een nog nader te bepalen tijdstip in de avond.
 • Kan het elektriciteitsnet de extra stroom van de school aan?
  Hiervoor is contact gelegd met Alliander om voldoende capaciteit veilig te stellen.

Samen

Als school horen we bij elkaar. Dat geldt voor onze leerlingen, ouders en leerkrachten. We vieren, leren en werken samen. Hierbij kun je altijd terugvallen op een ander. Daarbij kan een ander ook terugvallen op jou.

Anders

Iedereen is welkom bij ons ongeacht achtergrond. Wij leren onze leerlingen zichzelf te verplaatsen in de ander, naar elkaar te luisteren en respectvol met elkaar om te gaan. Zo streven wij ernaar dat iedereen zich bij ons geborgen en geaccepteerd voelt.

Uitdagend

In ons onderwijs zorgen wij voor uitdagend materiaal en een breed aanbod aan activiteiten. Zo proberen wij onze leerlingen steeds een stapje verder te laten zetten.