Burgerschapsvorming en onderwijs

Als school richten we ons op de samenleving als geheel en op de directe leefomgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen met diverse culturen en achtergronden met elkaar kennismaken en leren samenwerken. We willen bijdragen aan het ontwikkelen van sociale- en maatschappelijke competenties die kinderen in staat stellen een deel uit te maken van deze samenleving. 

Als school besteden we actief aandacht aan: 

  • democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes: leerlingenraad, lessen wereldorientatie, leren samenwerken en overleggen.
  • participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten; oplossingsgericht leren werken, plannen, projectweken en ateliers.
  • identiteit: er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wie is die ander’ en de kernwaarden vertrouwen, verbinding, verwondering, duurzaamheid en eigenaarschap, weekvieringen, levensbeschouwing, bezoeken aan de culturele instellingen, voorstellingen en musea.

Kinderen leren ontdekken, dat er verschillende zienswijzen zijn op bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. We leren ze kijken vanuit verschillende perspectieven en een eigen mening te formuleren en te onderbouwen. 

Actief burgerschap is een leerstofonderdeel van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die wij op school gebruiken. Het is echter ook verweven met onze hele manier van lesgeven en omgaan met leerlingen. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de school. Tevens dragen de zaakvakmethodes bij aan burgersschapsvorming.